Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Charakteristika třídy Motýlci

 

Název třídy: Motýlci

Počet dětí ve třídě: 26

Pedagogické vedení: Milada Venkrbcová - učitelka

                               Helena Brtníková - učitelka

Telefon do třídy: 567 570 055

Běžná heterogenní třída. Zaměřením třídy je především logopedická prevence, kterou zajišťuje logopedická asistentka p. učitelka Brtníková, kde při skupinové logopedii mohou spolupracovat i rodiče. Pro předškoláky s menší potřebou spánku zařazují p. učitelky místo poobědního klidu přípravu na vstup do ZŠ - "Předškoláček". Třída Motýlků se aktivně zapojuje do kulturních a vzdělávacích akcí a využívá nabídky ostatních oddělení - sportovní kurzy i spolupráci se ZŠ. Děti často pracují s keramickou hlínou, navštěvují saunu, snoezelen, trampolínu i jiné programy naší školky. Do kolektivu jsou integrovány děti s lehkým zdravotním postižením.

 

Třída motýlků je heterogenní s počtem dětí 26. Z celkového počtu dětí je 11 děvčat a 15 chlapců.

Barevné ladění třídy je v teplých barvách, převládá oranžová, která je doplněna zelenou  Místnost je rozdělena na část herní ( s kobercem ) a část pracovní. V herně si děti hrají a spí. U stolečků zase převládají činnosti výtvarné, pracovní a samozřejmě stolování. Velkou dominantou třídy je dřevěný domeček. K naší třídě také přiléhá místnost na uskladnění peřinek a postýlek, koupelna a šatna dětí.               K dispozici jsou různé didaktické a učební pomůcky jako třeba interaktivní tabule, televize s DVD, PC, CD- přehrávač, klávesy a magnetická tabule.

Třída Motýlků je složena z dětí od 2,5 -  6. let .  Zaměření třídy je hlavně na rozvoj logopedie, hudebně-pohybových dovedností .Další činnosti, kterým se věnujeme je práce s interaktivní tabulí . Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu MŠ. Pravidelně zpracováváme třídní vzdělávací plán, který po uplynutí jednotlivých integrovaných bloků vyhodnocujeme podle patřičného evaluačního  záznamu a zároveň doplňujeme vlastními postřehy.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla. (  spolupracujeme ,uklízíme po sobě, pozdravíme a poděkujeme , učíme se správně stolovat) .

Každé z dětí má zavedeno své portfólio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte.

Děti se schází do 8.00 hod. Tento čas je vymezen pro volnou hru. Děti mají možnost vybrat si ze široké nabídky her a činností. Po těchto činnostech následuje krátká pohybová chvilka, která je často spojena s říkadlem nebo písničkou. U této činnosti se děti spontánně projeví, přičemž se rozvíjí mimo jiné jejich hrubá motorika, koordinace pohybů a orientace v prostoru. Následuje hygiena a svačina, kde se také dětí učí samostatnosti a základům stolování.

V plánované, řízené činnosti se postupně prostřídají všechny složky estetické, mravní i prosociální výchovy a to nenásilným způsobem, vhodným pro danou věkovou kategorii. Tyto činnosti se střídají podle aktuálního tématu vyplývajícího z TVP. Pro přeškoláky bude skupinová logopedická péče, každý týden, individuální logo u paní Brtníkové 2x v měsíci ve spolupráci s rodiči. Rodiče mohou spolupracovat  při práci s texty na skupinové logo. Dáme vám materiály domů.

Ve spolupráci s Veverkami nabízíme lyžařský výcvik pro předškolní děti..

Při přípravě na pobyt venku dbáme hlavně na samostatnost při oblékání. Venku se střídá vycházka s pobytem na školní zahradě – jízda na tříkolkách, hry v písku a na průlezkách. Pobyt na školní zahradě je pro děti nejbezpečnější.

Po vycházce následuje hygiena a oběd. Děti se učí rozdat  příbory a slušně se usadit k jídlu. Po obědě si pravidelně společně čistíme zuby . Učíme se správné technice ,po dohodě se zubními lékaři nemusí děti používat zubní pastu. Poté se děti připravují na odpolední odpočinek. Samostatně se převlékají  a ukládají oblečení na svou židli. Po pohádce každý v klidu odpočívá na svém lůžku. Předškoláci  krátce odpočívají, pak následuje program Předškoláček. Zaměřujeme se na matematickou a počítačovou gramotnost, čtenářskou jazykovou gramotnost.2 dny v týdnu bude během spaní,2 dny grafomotorická cvičení,1 den před pobytem venku – prostorové hry, cvičení s nářadím....

 Po spánku se chystáme na odpolední svačinku, po které si krátce zacvičíme, zapojíme děti do zájmových činností s jednotlivcem či se skupinou a děti se postupně začínají rozcházet domů. Pitný režim je zabezpečen po dobu celého dne. Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí.

Spolupráce s rodiči je důležitá.. Kdykoliv jim rádi odpovíme na individuální dotazy ohledně jejich dětí.  Mohou si domluvit konzultaci s paní učitelkou o výchovně vzdělávacích potřebách jejich dítěte. Organizační informace zveřejňujeme na  www.msdemlova.cz .  

 Stejné informace mohou nalézt také na nástěnkách v šatně.

školní výlet – Houbový ráj u Jindřichova Hradce, Zoo Jihlava ,Robinzon – zábavní centrum.

 Předpokládané akce -  Den otevřených dveří, rodičovská schůzka, drakiáda, vánoční besídka,

karneval ,MDD – oslava, pohádková představení v MŠ, vzdělávací program v ZOO,pečení buřtíků,

 veselé dny – podzimní rejdění, pohádkový den, lyžování, zumba, návštěva muzea, saunování,

 plavecký výcvik, výuka AJ-  pro předškolní děti, logopedická poradna, keramický kroužek pro 6   dětí, program- Čistíme si zoubky, loučení se školáky – pasování, canis terapie, míčková dráha,

spolupráce se základní školou-ukázka vyučovací hodiny pro předškoláky, výcvik na trampolíně.

Ve třídě vyučují dvě učitelky MŠ.

Milada Venkrbcová Střední pedagogická škola, Znojmo

                              - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

                                Gymnazium , Jihlava  humanitní

                                 Portage,Trampolina, Overbaly

                                 Neurovývojové odlišnosti – Handle přístup

                                 Rehabilitační cvičení a cviční na míčích

                                 Respektovat a být respektován

  Helena Brtníková Střední pedagogická škola, Boskovice

                              - obor Učitelství pro MŠ

                               Střední zdravotnická škola

                              - obor - Dětská sestra

                               Střední ekonomická škola Jihlava

                               podvojné účetnictví a PC

                               Kurz  logopedické asistentky Jihlava -1981( 33 let praxe),

                               členka Logopedické společnosti Miloše Sováka

                               Portage         Pevné objetí         Tramp

                               Hyperaktivita a agresivita u dětí,

                               Metoda dobrého startu ,

                               Certifikát  ICT znalostí,

                               Neurovývojové odlišnosti    - Handle přístup

                               Aktivace energetických systémů prostřednictvím dechových, fonačních… cvičení

                               Logopedie bez hranic         Automatická kresba

                               Skupinová logopedie         Respektovat a být respektován

                               Základní norma zdravotnických znalostí

                               rehabilitační cvičení, cvičení na míčích

 

P1080408
P1080408