Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

INFORMACE K PROVOZU

Provoz mateřské školy: od 6.00 - 16.00 hodin

Denní řád

je konkretizován a rozpracován podle potřeby dětí v jednotlivých třídách a uveden v třídních vzdělávacích programech

 

6.00   -  8.15      příchod dětí, spontánní hry a činnosti, individuální a skupinová práce, individuální terapie pod vedením odborníků, pohybové aktivity

8.15    -  8.30         svačina

8.30    -  9.15         plánované řízené a spontánní činnosti

9.15    -  11.15       příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.15  -  12.00       oběd, převlékání, hygiena, čištění zubů, odchod dětí domů po  

                            dopoledním pobytu

12.00  -  14.15      individuální odpočinek, spánek na lehátku, klidové činnosti pro děti s nižší potřebou spánku, doplňující aktivity a programy  

14.15  -  14.30       odpolední svačina

14.30  -  16.00       hry a činnosti dle zájmu dětí, odchod dětí domů

 

V období po nástupu nových dětí do školky, v tzv. adaptačním období, mohou děti po dohodě s učitelkami ve třídě docházet do školky na „zvykání“ na kratší časové úseky. Optimální doba pro příchod dítěte do školky je do 8.00hod.

Od 6.00h - 7.00h  a od 15.30h – 16.00h se děti budou scházet ve třídě, která bude určena na hlavní chodbě na příslušné nástěnce. Třídy se budou během školního roku po týdnu střídat.

V pondělí si děti, které spí ve školce, donesou čisté pyžamo a v pátek jej odnesou domů na vyprání.

Základním pedagogickým dokumentem naší školy je Školní vzdělávací program s názvem „Podej mi ruku“, kterým se řídíme při vzdělávacím procesu a na jehož základě naše škola funguje. Tento dokument je rodičům k dispozici na webových stránkách školy a na požádání si jej mohou vyžádat u učitelek ve třídě. Vítáme náměty a připomínky rodičů k tomuto dokumentu.

OBJEDNÁVKA  STRAVOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí zákonný zástupce dítěte prostřednictvím třídních učitelek do 12:00 hodin na následující varný den. Při pozdější změně nahlásí tuto skutečnost přímo vedoucí školní jídelny nejpozději do 7:00 hodin příslušného varného dne telefonicky na telefonní číslo: 567 570 052; nebo na emailovou adresu: jídelna.demlova28@seznam.cz.

 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase 15 minut před výdejem oběda (11:10 hod – 11:20 hod) v prostoru hlavní výdejny v přízemí budovy. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje.

JÍDELNÍ LÍSTKY

Sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou. V případě MŠ Demlova 34a spolupracují s vedoucí školní jídelny při ZŠ Otokara Březiny. Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých tříd a k nahlédnutí na www.msdemlova.cz. Změna jídelního lístku vyhrazena.

 

INFORMACE  O  PLATBÁCH   ve školním roce  2011/2012

 

Platba školného  -  vždy do  15. dne  v předcházejícím měsíci

1.      inkasem ze sporožirového účtu České spořitelny na SBÚ: č. ú. 0100355191/0800

 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání:                              450,- Kč / měsíc

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání je:

Ø      Zákonný zástupce dítěte, které je narozeno do 31.8.2005 (dítě rok před školou a s odloženou školní docházkou).

Ø      Zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, podle § 20 a 22 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Ø      Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče

Platba stravného  -  vždy do  15. dne  v předcházejícím měsíci

1.      inkasem ze sporožirového účtu České spořitelny na SBÚ č. ú. 0100350411/0800

 

Zálohy na stravné – ceník: Strávníci 3 – 6 let Strávníci 7 – 10 let
přesnídávka 7,- Kč 7,- Kč
oběd 15,- Kč 17,- Kč
svačina 5,- Kč 5,- Kč
pitný režim 1,- Kč 1,- Kč
polodenní docházka (bez odpolední svačiny) 500,- Kč 550,- Kč
celodenní docházka (s odpolední svačinou) 600,- Kč 650,- Kč
5 dní v měsíci 140,- Kč 150,- Kč

 

Upozornění!!!

 U inkasních plateb záloh na stravné si stanovte limit nejlépe 700,-Kč (z důvodu případného pozdějšího přechodu mezi kategoriemi stravného, když už je dítě starší).

Pozor! Účty používané pro inkasní platby a trvalé příkazy k úhradě na stravné a na školné nejsou stejné!!!

U zaplacených záloh na stravné je prováděno 2x ročně vyúčtování přeplatků (k 30.6. a k 31.12.). Případně vzniklé nedoplatky se individuálně vybírají v hotovosti u ekonoma MŠ nejpozději v měsíci, ve kterém nedoplatek vznikl. Vyšší přeplatky záloh se z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti dítěte na žádost rodičů vyplácí individuálně, po dohodě převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně.

Pokud platba za stravné a školné nebude včas připsána na příslušný účet MŠ, budou tyto platby vzápětí vymáhány po rodičích v hotovosti (např. za neprovedené bank. operace z důvodu nízkého stavu peněžních prostředků na účtu, nízkého limitu,…)   

V případě onemocnění dítěte je nutné ihned zatelefonovat třídní učitelce do MŠ a odhlásit objednané jídlo po dobu nemoci. Pokud tak neučiníte, bude vám za každé neodebrané jídlo vyměřen doplatek ve výši veškerých nákladů spojených s jeho výrobou (věcná režie, mzdová režie). Celkově se jedná přibližně o dvojnásobek finančního normativu (současné platby za jídlo).

Formuláře potřebné ke zřízení inkasních plateb jsou k vyzvednutí u ekonoma MŠ.

Na závěr: prosíme rodiče dětí o pečlivé přečtení a vyplnění všech potřebných údajů potřebných pro správné fungování bezhotovostního styku – záloh na stravné a plateb za školné.

Další informace lze získat u vedoucí jídelny (567 570 052) nebo na www.msdemlova.cz