Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

1. Trampolining s kompenzační pomůckou

Tampolining je velmi kvalitní a inovativní metoda pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace pohybu, prostorové orientace a smyslové analýzy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na trampolíně lze cvičit s dětmi a žáky s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, s poruchami autistického spektra i s dětmi a žáky s více vadami. Jedná se například o nácvik lezení, chůze, polohování, dechová, relaxační a balanční cvičení. Při cvičení jsou využívány nejrůznější kompenzační pomůcky: rehabilitační míče, overbaly, kruhy, polštářky, vaky, padáky pro kruhová cvičení, látkové válce.

S cílovou skupinou dětí pracuje pedagog v rámci cvičení, které směřuje k rozvoji jemné a hrubé motoriky, správného dýchání, lezení, chůze a běhu, prostorové orientace. Cvičení probíhá s prvky muzikoterapie.

Pracovnice: Bc. Ivana Zelená

 

2. Pohybové aktivity a reflexní terapie

Pohybové aktivity umožňují dětem a žákům se specifickými vzdělávacími potřebami maximalizovat rozvoj jemné a hrubé motoriky, samostatný pohyb, a tím přímo ovlivňují proces edukace. Propojení pedagogické a léčebné rehabilitace má významný vliv na poruchy prokrvení, systémové poruchy vaziva, dýchací - regulační - nervový systém, uvolnění bolestivých spasmů a tonů. Pracovník poskytuje prvky reflexní terapie a metody shiatsu, polohování, cvičení na rehabilitačním míči, dechová cvičení, balanční a vyrovnávací cvičení.

Pracovník: Pavel Valenta

V rámci této aktivity probíhá terapeutická dílna, kde erudovaná pracovnice provádí zácvik pedagogů, asistentů pedagoga, poradenských pracovníků, ale také rodičů dětí se zdravotním postižením, v základních technikách reflexní masáže nohy, ruky, ajurvédské masáže, technikách, pro zklidnění hyperaktivních dětí a dalších. V rámci dílny probíhá i masáž dítěte a zácvik rodiče v těchto technikách.

Pracovnice: Vladimíra Skřivánková

 

3. Snoezelen a multismyslová stimulace

Aktivita probíhá ve stimulační místnosti "snoezelenu", zejména prostřednictvím světelných, hmatových a dalších stimulačních prvků. Tato forma zesílených stimulů (snoezelen koncept) se uplatňuje u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro maximalizaci jejich vývoje a pro jejich aktivní a spontánní rozvoj.

Cílové skupině dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována přímá, smyslová stimulace ve snoezelenu, interaktivní výuka, stimulace interaktivní tabulí na trampolíně. Jedná se o nové přístupy, které se aplikují na základě zkušeností u dětí a žáků se všemi druhy speciálních vzdělávací potřeb.

Cílové skupině pedagog, asistent pedagoga pracovnice poskytuje poradenství, konzultaci, zácvik v jednotlivých metodách stimulace, které jsou vhodné pro děti integrované ve školách.

Pracovnice: Mgr. Hana Vařejková

 

4. Ergoterapie

V rámci této klíčové aktivity jsou aplikovány arteterapeutické a ergoterapeutické přístupy, které zajišťují adekvátní rozvoj dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Výtvarné činnosti s uplatněním grafomotorických prvků pozitivně působí na rozvoj dítěte. Důraz je kladen na podporu jemné i hrubé motoriky, schopnost seberealizace a samostatnosti dítěte.

Pracovnice: Mgr. Dagmar Zelená

Každých 14 dní probíhá arteterapeutická dílna pro práci s keramickou hlínou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou také školeni pedagogové a asistenti pedagoga, nebo rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pracovnice: Barbora Vávrová

 

5. Logopedie, grafomotorika na interaktivní tabuli

Logopedie se zabývá patologickou stránkou komunikačního procesu, přičemž se zaměřuje zejména na zmírnění, nápravu, eliminaci vad řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Logoped poskytuje přímou intervenci podpořenou novými metodami: činnosti na interaktivní tabuli, speciální edukační software. Důležitou inovací je zaměření na rozvoj grafomotoriky rukou, která je velmi úzce spjata s procesem komunikace.

Práce logopeda u dětí předškolního věku má přímou vazbu na vzdělávací proces v základní škole. Metody směřují k nácviku nových pohybových streotypů, komunikačních dovedností, prostorové orientace, podpoře koncentrace, pozornosti.

Pracovnice: Bc. Jitka Kubelová