Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava
< < <

1. Metodická DVD

Na základě zkušeností poradenských pracovníků budou zpracována tři metodická DVD zaměřená na trampolinig s důrazem na specifické poruchy učení, muzikoterapii a pohybové aktivity na trampolíně.

Témata DVD:

 • Trampolining se zaměřením na specifické poruchy učení (Bude se jedna o přehledný soubor cviků utříděný do kapitol s instruktážním doprovodem. Cvičení lze využít u dětí řečově, sluchově, mentálně a tělesně postižených, a u dětí s poruchami autistického spektra.)
 • Muzikoterapie (Toto DVD bude zachycovat praktickou ukázku práce, kdy hudba, pohyb a dramatické postupy rozvíjí celou osobnost dítěte. Tyto názorné lekce lze využít při práci s dětmi s různými druhy zdravotního postižení a názorně uvedou pedagogy a asistenty pedagoga do muzikoterapeutických disciplín.)
 • Pohybové aktivity na trampolíně s kompenzačními pomůckami (Ukazuje jednotlivá cvičení i skupinově zaměřenou práci se třídou a možnosti využití dalších pomůcek s trampolínou.)

 

2. Metodické příručky

V rámci této aktivitybudou vytvořeny metodické příručky pro pedagogy, asistenty pedagoga a rodiče, které budou zaměřeny na výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytnou velkou podporu pedagogickým pracovníkům při rozvoji dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí vhodných pomůcek a alternativních technik.

Témata příruček:

 • Specifika přístupu k dítěti, žáku se zdravotním postižením (Názorně předkládá specifika dětí se zrakovou vadou, jejich speciální výuku, pomůcky, pracovní listy.)
 • Možnosti využití systematické rodinné terapie při podpůrné práci s rodinou a školou (Zaměřená na terapii dítěte ve vztahu dítě - rodič a rodič - škola. Zachycuje integraci jako mezisystémový proces.)
 • Reflexní podpůrné metody (Názorně představuje možnosti cvičení, techniky pro relaxaci a uvolnění, metody zklidnění hyperaktivních dětí.)
 • Co dělat, když vám psycholog o vašem dítěti řekne, že... (Tato příručka bude zaměřena na zralost dítěte, objasnění diagnostiky a možnosti rodiče, jejich postoje k nepříznivému sdělení.)
 • Logopedický deník a jeho využití v intervenci (Baterie nových pracovních listů vypracovaná pro jednotlivé jazykové roviny a jeho využití na interaktivní tabuli.)
 • Využití struktirovaného učení u klientů s poruchami autistického spektra (Metodika zajistí praktické návody při práci s dětmi s poruchou autistického spektra - strukturované aktivity pro rozvoj sebeobsluhy, úpravy stolních her.)
 • Surdopedie (Integrace sluchově postiženého dítěte do kolektivu.)
 • Výtvarné techniky a nápady (Navazující mobiliář výtvarných technik pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.)
 • Polohování a aplikované pohybové aktivity imobilních dětí ve školství (Metodika pro imobilní děti ve škole, nácvik správného sezení, dýchání, polohování.)
 • Malování bez štětce (Výtvarné techniky pro děti se zdravotním postižením, netradiční formy práce.)

Pracovní listy z příruček možno stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení.

 

3. Terapeutické dílny

V rámci těchto výcvikových a prožitkových dílen bude pro skupiny pedagogů, asistentů pedagoga, logopedických asistentů, rodičů a dětí či žáků se zdravotním postižením vytvořena možnost zácviku v inovovaných alternativních edukačních metodách. Cílem dílen je zvýšit kompetence natolik, že zacvičení pedagogové a rodiče budou praktikovat nové metody a tím napomáhat k maximálnímu rozvoji dítěte.

Dílny povedou kmenoví pedagogičtí pracovníci školy a externí spolupracovníci. Počet účastníků je na každou dílnu určen individuálně, frekvence proběhne dle typu dílny. Počet osob v jedné skupině je 5 - 15 osob, tak bude intenzita zácviku maximální a přesná. Některé dílny pracují v opakovaných lekcích, některé předpokládají jednorázový zácvik.

Témata dílen:

 • Využití snoezelenu při práci s dětmi se zdravotním postižením (Seznámení s možnostmi vybavení a využití multismyslové místnosti snoezeln pro výchovu a vzdělávání.)
 • Grafomotorická cvičení pro děti se zdravotním postižením (Počáteční příprava dětí se ZP před nástupem do základní školy, praktická dílna zaměřená na eliminaci chybného zařazení dítěte do ZŠ.)
 • Možnosti úpravy učebních materiálů a výroby speciálních pomůcek (Pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří vzdělávají děti a žáky s těžkými vadami zraku a poruchami autistického spektra.)
 • Předškolní příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (Ucelená příprava dětí zaměřená na úspěšnou integraci dětí do tříd a škol.)
 • Logopedie pro logopedické asistenty na školách u dětí se zdravotním postižením (Určeno pedagogům a logopedickým asistentům, kteří se seznámí s logopedií u dětí s těžkým postižením, s pomůckami, s vedením logopedických deníků, s propojením s interaktivní tabulí.)
 • Dramaterapie (Výchova, vzdělávání a osobnostně sociální rozvoj dětí pomocí dramatických postupů, výtvarných, pohybových a hudebních činností.)
 • Prvky ucelené rehabilitace v praxi (Názorné ukázky práce s dítětem a nácvik pohybových aplikovaných technik pro pedagogy a asistenty pedagoga.)
Fotografie z proběhlých dílen naleznete ve Fotogalerii.

4. Psychologická intervence

Jedná se o intervenci psychologa pro děti, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, která probíhá v pravidelném harmonogramu, vždy v úterý a pátek. Psycholog pracuje s rodinou a provádí rodinnou terapii. Rodinná terapie je velmi efektivní u dětí s nejtěžším typem zdravotního postižení.

 • děti s výrazným opožděním vývoje
 • děti s vývojovou poruchou chování
 • děti s poruchou autistického spektra

Psycholog vzdělává rodiče individuálně i skupinově v oblasti zvládání projevů dětské hyperaktivity a agresivity. U dětí s autismem probíhá nácvik prosociálního chování s využitím metody Portage.

Realizace projektu Kompetence v praxi byla v souladu s harmonogramem ukončena k 28. 2. 2014.