Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí:

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
  • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28 (mimo pracoviště MŠ Na Stoupách 3 a MŠ Na Dolech) pro školní rok 2020/2021 stanovená ředitelkou školy:

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2017.
  1. Děti podle věku - k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 1. 2018.
  1. Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. ani 2.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka/ředitel ve výjimečném případě tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou např. orgánem sociálně právní ochrany dětí.
Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určil pro školní rok 2020/2021 MŠ Na Stoupách 3 a MŠ Na Dolech 111 (odloučené pracoviště) ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina a zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava k celodenní docházce (do výše 75 míst). O přijetí ke vzdělávání do tohoto odloučeného pracoviště MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem. Potvrzení zaměstnavatele je třeba doložit k žádosti o přijetí.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Na Stoupách 3 a MŠ Na Dolech pro školní rok 2020/2021 stanovená zřizovatelem:

  1. Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina a zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava k celodenní docházce.

Do výše nenaplněných kapacit dětmi zaměstnanců zřizovatele, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina a zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava budou děti přijímány do mateřských škol dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, stanovených ředitelkami škol.

Přidáno 8. 4. 2020, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru