Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Projekt "Evropské trendy ve vzdělávání II"
reg. číslo CZ.1.07/1.2.37/01.0006

Doba realizace: od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013


Projekt je spolufinancnován z Evropského sociálního fondu a státního rezpočtu České republiky.

Projekt plně navazuje na předešlý projekt "SPC Jihlava - Evropské trendy ve vzdělávání", realizovaný v letech 2009 - 2012.

Hlavním cílem je:

 • Rozvoj a inovace forem a metod inkluzivního vzdělávání, které zajišťují podporu při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podpora rovného přístupu ke vzdělávání.
 • Zvýšení kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga pro odstranění bariér bránících rovnému přístupu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání a rozšíření poradenské a konzultační aktivity a metodické podpory pedagogům integrujícím děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Předcházení negativním důsledkům zdravotního postižení cílenou instruktáží rodičů, podpora maximální integrace a inkluze spoluprací s pedagogy.

Cílová skupina projektu:

 1. Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. Pedagogové, asistenti pedagoga škol, školských zařízení
 3. Rodiče dětí a žáků se speciálními potřebami

Klíčové aktivity projektu:

 1. Trampolining s kompenzační pomůckou
 2. Pohybové aktivity a reflexní terapie
 3. Snoezelen a mutismyslová stimulace
 4. Ergoterapie
 5. Logopedie, grafomotorika na interaktivní tabuli

 

Součástí projektu jsou i semináře arteterapie a reflexní terapie, každých 14 dní.