Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Projekt "SPC Jihlava - Evropské trendy ve vzdělávání"

reg. číslo CZ.1.07/1.2.02/01.0007

Projekt je spolufinancnován z Evropského sociálního fondu a státního rezpočtu České republiky.


Milí rodiče, vážení pedagogičtí pracovníci,

k 29. únoru 2012 byla ukončena realizace tříletého projektu "SPC Jihlava - Evropské trendy ve vzdělávání". Projekt byl velmi úspěšný, podařilo se nám rozšířit inovativní metody a způsoby práce s dětmi a žáky se zdravotním postižením a předat pedagogům z kraje Vysočina nové nápady a dovednosti, které dále využívají ve své každodenní práci s dětmi se zdravotním postižením.

Od 1. března 2012 započala realizace dvou nových projektů hrazených z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to „Evropské trendy ve vzdělávání II“ a "Kompetence v praxi"

PhDr. Ljubica Váchová Nováková

  ředitelka školy

 

„SPC Jihlava – Evropské trendy ve vzdělávání“

Sledování nových trendů ve vzdělávání je hlavním záměrem vedení školy, ale také všech pracovníků. Nejde však pouze o jejich mapování, ale hlavně o hledání cest, jak je co nejdříve  dostat do praxe. Novou možností, jak tyto trendy u nás aplikovat, byla výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a vytvořit tak projekt, který má velmi zajímavé zaměření. Již samotný název vyjadřuje naši hlavní myšlenku. Spolufinancování zajistil Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Hlavní cílem je zapojení dětí a žáků se zdravotním postižením do počátečního vzdělávání, dále pomoc rodičům těchto dětí a v neposlední řadě také pomoc pedagogům, kteří se o tyto děti nebo žáky starají. Co tedy od 2.3.2009 naše zařízení nabízí? Hydroterapii a kolorterapii, trampoterapii a zrakovou terapii, logopedii s využitím interaktivní tabule, dále využívání informační technologie a všech jejích produktů u dětí a žáků se zdravotním postižením a přípravu na základní vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Tento projekt je tříletý a během tohoto období budou v MŠ a SPC Jihlava probíhat také pracovní dílny – arteterapie. Jedná se o velmi zajímavou aktivitu, která je zaměřena na možnosti práce s keramickou hlínou. Tyto dílny vede zkušený profesionál a jsou určeny nejen pro děti a žáky se zdravotním postižením, ale opět také rodičům nebo pedagogům. V rámci celého období jsou připraveny i další školení a kurzy.

 Témata se vždy týkají jednotlivých terapií. Odborníci speciálně pedagogického centra vypracovali také  metodické příručky, které se týkají všech druhů postižení. Přínosem je hlavně propojení teorie a praxe. Praktické ukázky vzdělávacích postupů jsou rodiči i pedagogy velmi žádané a výsledkem by měla být informovanost a zejména podpora počátečního vzdělávání. A kterých oborů se příručky distribuované do škol a rodin týkají? Jedná se o oblast logopedie, poruch autistického spektra, zrakové terapie, zapojení trampoterapie, alternativní přípravy na školní vzdělávání a o oblast psychologických poznatků.

Komu projekt pomáhá?

Dětem z mateřských škol se zdravotním postižením

Žákům základních a středních škol se zdravotním postižením

Pedagogům škol a školských zařízení, na všech stupních vzdělávání

Rodičům dětí a žáků se zdravotním postižením

Proč právě tento projekt?

Hlavním přínosem  je jeho přímý vliv na počáteční vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, výrazný je vliv na  kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, dochází k rozšíření netradičních terapeutických postupů a pomůcek, skvělé je využití metodických materiálů a výhodou je také to, že rodič i pedagog má speciálně pedagogickou podporu a nové informace o edukaci.

Terapie:

Rozšíření metody hydroterapie a kolorterapie

Hydroterapie je zde stěžejní metodou a je doplněna o terapii biolampou, chromoterapii – stimulaci barevným světlem, rehabilitačním cvičením na míči, polohováním, míčkováním, masážemi a léčebně zdravotním cvičením.

 Rozšíření metody trampoterapie

Trampolínu lze využívat u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v rámci edukace, při různých výchovně vzdělávacích činnostech, při výcviku specifických dovedností, dále při relaxaci a rehabilitaci.

Inovace metody zraková terapie s využitím ICT

V této aktivitě terapeut provádí u dětí a žáků  se zrakovou vadou stimulační cvičení na interaktivní tabuli pomocí speciálně vytvořených pracovních listů.

Inovace logopedie s využitím ICT

Jedná se o využívání speciálních pracovních listů pro celkový rozvoj komunikačních schopností, všech jazykových rovin, a to pomocí projekce na interaktivní tabuli. Tato metoda umožňuje využívat multisenzoriální přístup v edukaci a je přístupná všem klientům, je plně bezbariérová – klient může okamžitě reagovat vlastním zásahem do „pracovního listu“, stejně tak může reagovat i pedagog.

Rozšíření využívání ICT a nabídky alternativních prvků v oblasti ICT

V rámci této aktivity jsou nabízeny dětem s tělesným handicapem alternativní klávesnice, speciální monitory, adaptéry, komunikační tabulky, ovládací panely světelné a dotekové. Hlavním cílem je tzv. počítač na míru.  

Rozšíření přípravy na počáteční (základní) vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Při speciálně pedagogické intervenci jsou u klientů s jakýmkoliv postižením využívány alternativní přístupy – muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, ergoterapie, speciální předškolní příprava na vstup do základní školy a nácvik sociálních dovedností.