Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

 

 

 Šablony I. - Personální podpora

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001378

realizace: 1.1.2017 – 31.12.2018

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu:

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") mateřské škole. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého dítěte.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby dětí a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každé dítě s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.


Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením "vysílající" mateřské školy identifikuje oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou "hostitelskou" školu (může si vybrat jinou mateřskou školu, ale také základní školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce.