Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Specifika SPC

Zaměření SPC

Klienti s mentálním, zrakovým, tělesným, řečovým, sluchovým postižením, klienti s více vadami a klienti s poruchami autistického spektra.

Komplexní diagnostika klientů, depistáž a včasná intervence, speciální terapie dle potřeb, výcvik specifických dovedností, nácvik používání kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství, metodická a supervizní činnost, vedení dokumentace, konzultace s učiteli, vedení rodiny.

Speciální cvičení

Bazální stimulace, Portage projekt, trampolining, stimulace ve snoezelenu, alternativní a augmentativní formy komunikace, strukturované učení, ovlivňování chování na základě zásad behaviorální terapie a kognitivně behaviorální terapie, prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, výuka Braillova písma, zraková stimulace pomocí projekční techniky, psychomotorika, práce s rodinou na základě zásad systémové terapie a transakční analýzy, seznámení se základy práce na interaktivní tabuli u dětí se zdravotním handicapem, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, hydroterapie, míčkování, cvičení na gymnastických míčích, reedukace specifických poruch učení, program KUPOZ a KUMOT, metoda dobrého startu, orofaciální regulační terapie