Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Stravování MŠ Mašinka

Mateřská škola, Demlova 34a


Dětem je poskytována plnohodnostná a vyvážená strava. Přesnídávky, svačiny, oběd a pitný režim jsou zajišťovány ze školní jídelny při Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava. Stravování dětí se řídí především vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování. Dle této vyhlášky jsou děti rozděleny podle dosaženého věku v příslušném školním roce do věkových kategorií do 6 let a 7 – 10 let. Zákon stanoví i výživové normy pro věkové kategorie, které musí obě jídelny dodržovat.


Mateřská škola zajišťuje dětem pitný režim během celého dne formou balené pitné vody, džusu, sirupů apod. Děti mají možnost si nápoje nalévat samostatně. Vycházíme vstříc dětem se speciálními požadavky na stravování. Potravinové alergie je nutno řešit individuálně po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny a ředetelkou školy. Dětem s tělestným nebo kombinovaným postižením se jídlo upravuje dle potřeby, využívají se speciální hrnky, jídlo se porcuje. Děti nejsou do jídla nuceni, ale vhodnou motivací se nažíme, aby každé jídlo ochutnaly. Nádobí, které používáme ke stolování, odpovídá věku dítěte a platným hygienickým normám. Moderní kuchyňské linky jsou ve všech přípravnách jídla, jejich součástí jsou i myčky nádobí, dohřívací vodní lázně, lednice a mikrovlnné trouby. Jídlo je servírováno v jednotlivých přípravnách určenými pracovnicemi. Jsou dodržovány vhodné časové intervaly mezi jednotlivými pokrmy. Veškerý personál se pravidelně účastní odborných provozních a hygienických seminářů a školení, průběžně si doplňuje znalosti.

Jídelní lístek - stejný jako pro MŠ Demlova 28

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s vedoucí kuchařkou. Postupují dle zásad a doporučení týkající se správné a zdravé výživy dětí předškoního věku – pestrá strava s dostatkem ovoce a zeleniny. Pro komunikaci s jídelnou, popř. přihlašování a odhlašování ve stanovených termínech lze využít email: jidelna.demlova28@seznam.cz.
Bližší informace naleznete v dokumentu „Vnitřní směrnice o stravování“ a „Informace o platbách“


Stravné na školní rok 2014/2015

Platba stravného - vždy do 15. dne v předcházejícím měsíci

  1. inkasem ze sporožirového účtu České spořitelny na SBÚ č. ú. 0100350411/0800

  2. Od 15. 10. 2014 se slučují platby stravného a školného - obě platby budou inkasovány na sběrný účet mateřské školy 100350411/0800 jednou sumou.


Zálohy na stravné – ceník: Strávníci do 6 let Strávníci 7 – 10 let
přesnídávka 8,- Kč 8,- Kč
oběd 17,- Kč 19,- Kč
svačina 6,- Kč 6,- Kč
pitný režim 2,- Kč 2,- Kč
polodenní docházka (bez odpolední svačiny) 590,- Kč 630,- Kč
celodenní docházka (s odpolední svačinou) 720,- Kč 760,- Kč
přesnídávka - pouze u dětí těžce ZP 220,- Kč 220,- Kč


 

Objednávka stravování a odhlašování

___________________________________________________________________________

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí zákonný zástupce dítěte prostřednictvím třídních učitelek do 14:00 hodin na následující varný den.

Platí pro všechny pracoviště MŠ a SPC Jihlava.

___________________________________________________________________________

První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase 15 minut před výdejem oběda v jídelně mateřské školy Demlova 28 nebo přímo ve výdejnách odloučených MŠ – Demlova 34a  a Na Stoupách 3. Na Další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit (dle zákona není nárok na dotovanou stravu). Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje.

 

Kontakt na vedoucí školní jídelny:

-          email: jídelna.demlova28@seznam.cz

-          tel.: 567 570 043 (vedoucí ŠJ), 567 570 052 (platby)