Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava
<

Surdoped

Mgr. Naděžda Grznárová
Speciální pedagog SPC – surdoped
Tel. 567 570 054
Email: grznarova.spcji@centrum.cz

Surdopedie je obor, který se zabývá komplexním přístupem ke sluchově postiženým. Jeho název je odvozen z latinského surdus –hluchý a řeckého paideia – výchova. Surdoped nutně musí spolupracovat s řadou dalších oborniků – foniatr, logoped, psycholog, s technickými obory, které vyvíjejí a aplikují kompenzační pomůcky.

Co to však znamená být sluchově postižený? Mezi sluchově postižené zařazujeme ohluchlé, nedoslýchavé a lidi s vrozenou hluchotou. Tyto tři skupiny sluchově postižených se od sebe velmi liší a vyžadují odlišný přístup ve smyslu komunikace, metod práce a speciálně pedagogického i lidského působení. Jejich handicap je předurčuje k potížím v rozvoji řeči a komunikace obecně. Jelikož je dorozumívání základní lidskou potřebou a specifikou, zaměřuje se surdopedie na rozvoj komunikace sluchově postižených v plné šíři – znakový jazyk, znakovaná čeština, mluvená řeč, odezírání.  

SPC v Jihlavě nabízí v této problematice pomoc rodinám a školám, které klienty se sluchovým postižením integrují.

Rodina:

 • seznámení s metodikou práce s dětmi se sluchovým postižením
 • podpora a pomoc při výchově dítěte
 • co nejširší informace o specifických otázkách působení – seznámení s komunikačními systémy a přístupy (orální, bilingvální, totální komunikace, náznaková řeč…)
 • nácvik specifických dovedností – sluchová reedukace, odezírání, řeč, porozumění mluvené řeči, správná výslovnost – vyvozování a korekce hlásek, daktyl, znaková řeč…
 • působení na klienta v oblasti rozvoje všech psychických funkcí
 • zapůjčení odborné literatury
 • zprostředkování kontaktů s odborníky
 • výběr vhodné školy
 • spolupráce se školami pro neslyšící, které mají letité zkušenosti s touto problematikou
 • kontakt s místními organizacemi – Svaz neslyšících, Unie neslyšících

 Škola:

 • metodická pomoc při začlenění sluchově postiženého dítěte
  • doporučení k integraci
  • doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
  • doporučení kompenzačních pomůcek
 • pomoc při zpracování individuálních plánů, speciálně pedagogických plánů
 • informace o legislativě
 • hospitace u zkušených pedagogů
 • zajištění kontrolních vyšetření
 • zapůjčení odborné literatury
 • pomoc ve výběru učebních materiálů, počítačových programů

Cílem speciálně pedagogického působení je dosáhnout pokud možno co nejplnější integrace do slyšící společnosti a  zároveň podpoření a pochopení neslyšících jako komunity lidí se svébytným a plnohodnotným jazykem a kulturou.