Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

 

Uspořádání školy a jednotlivých tříd  

     Ve čtyřech pavilonech mateřské školy je umístěno celkem devět tříd a do těchto tříd je zapsáno celkem 128 dětí. Ve školním roce 2013 - 2014 se zřizuje jedna třída pro děti tělesně, smyslově a duševně zdravé a osm tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Charakteristika tříd:              

PASTELKY 1        Počet dětí ve třídě: 9

Pedagogické vedení: Nikola Brodská - učitelka

                                Lenka Štrofová - asistent pedagoga

                                Telefon do třídy: 567 570 040

PASTELKY 2       Počet dětí ve třídě: 15 

     Třídy jsou heterogenní, zaměřené na péči o děti se zrakovým postižením a děti se zdravotním znevýhodněním (chronická onemocnění). Nedílnou součástí denního režimu v obou třídách jsou zraková cvičení, preventivní logopedická péče a rozvoj motorických dovedností dětí. Ve třídách se aktivně uplatňují prvky Montessori pedagogiky. Předškolní dětí nemusí po obědě odpočívat na lůžku, místo odpočinku jsou jim nabízeny činnosti v rámci přípravy na povinnou školní docházku. Mladší děti odpočívají na lůžku.

     Obě třídy Pastelek dále využívají rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika, canisterapie, pohybové hry, seznamování s cizím jazykem - angličtinou. 

Pedagogické vedení:  Mgr. Hana Vařejková – učitelka 

                                Bc. Ivana Zelená - vedoucí učitelka MŠ

                                Chramostová Jana – asistent pedagoga

                                Telefon do třídy: 567 570 040

 

BERUŠKY        Počet dětí ve třídě: 11

Pedagogické vedení: Pavel Valenta - učitel

                                Bc. Jana Kisiová - učitelka

                                Václava Zachariášová - asistent pedagoga

ŽABIČKY          Počet dětí ve třídě: 9

Pedagogické vedení:  Mgr. Lucie Völklová – učitelka

                             Blanka Kutějová – asistent pedagoga - vedoucí úseku

                                Ing. Hana Picková - asistent pedagoga

                               Jan Mráz - asistent pedagoga    

Telefon do třídy: 567 213 478

Speciální třídy pracují s těžce postiženými dětmi, imobilními. Ve třídách jsou děti s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra. Práce probíhá skupinově i individuálně pod vedením učitelek s pomocí asistentů pedagoga a osobních asistentů.

     Děti využívají rehabilitace na míčích, hydroterapie, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, cvičení na počítačích a interaktivní tabuli, logopedii, herní terapii, keramiku, zrakovou a sluchovou terapii, trampoterapii a arteterapii. Velmi úzce spolupracují s rodiči. V těchto třídách je obzvláště důležitá úzká spolupráce s rodiči.

                       

SLUNÍČKA       Počet dětí ve třídě: 18

Pedagogické vedení: Bc. Edita Melicharová - učitelka

                                Mgr. Eva Václavková

                                Dis. Linda Kopuletá - asistent pedagoga

Telefon do třídy: 567 570 050

Jedná se o třídu pro děti s řečovou vadou, tělesným postižením, s poruchou autistického spektra a souběžným postižením více vadami. Třída využívá alternativních programů: rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, hydroterapie, trampoterapie, logopedie a seznamování se s cizím jazykem - angličtinou, pod vedením tř. učitelky Mgr. Evy Václavkové.

 

RYBIČKY         Počet dětí ve třídě: 16

Pedagogické vedení: Bc. Jitka Kubelová - učitelka

                                Blanka Petráková - asistent pedagoga

HVĚZDIČKY     Počet dětí ve třídě: 13

Pedagogické vedení: Bc. Ilona Kabelková - učitelka

                               Alena Holubová - učitelka

Telefon do třídy: 567 570 059

     Jedná se o třídy speciální pro děti s více vadami. Navštěvují ji děti zejména s řečovým handicapem, ale máme zde i děti zrakově, sluchově, tělesně, mentálně postižené, děti s PAS, s poruchami chování a nebo s kombinacemi vad.

Při vzdělávacích činnostech s dětmi se zaměřujeme prostřednictvím skupinové logopedické péče a individuální logopedické péče na zmírnění nebo odstranění narušených komunikačních schopností dětí, nápravu jazykových a řečových poruch, kognitivních poruch a poruch komunikace. Při nich využíváme mnoho didaktických, logopedických a iných pomůcek. Logopedickou intervenci kombinujeme s různými metodami, mimo jiné i s grafomotorikou.

Třídy dále využívají různé alternativní programy, např. herní terapii, arteterapii, trampoterapii, hydroterapii, saunování, snoezelen, keramiku, apod.

Důraz klademe i na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí první třídy ZŠ.

                

MEDVÍDCI        Počet dětí ve třídě: 10

Pedagogické vedení: Bc. Vendula Boučková - učitelka

                               Bohdana Berková - asistent pedagoga

Telefon do třídy: 567 570 058

     Tato speciální třída má vzhledem k svému zaměření nízký počet dětí. Jsou v ní zařazeny  dětí především s poruchami autistického spektra. Odborné vedení zajišťuje třídní učitelka – speciální pedagog, který úzce spolupracuje s odborníky z SPC a s terapeuty. V této třídě jsou děti, u kterých je nutno respektovat specifické individuální potřeby. Následné odpolední činnosti probíhají integrací ve třídě Kuřátek. Třída využívá alternativních programů: rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika.   

 

KUŘÁTKA       Počet dětí ve třídě: 27

Pedagogické vedení: Drahoslava Břízová - vedoucí učitelka

                                Bc. Jana Straková - učitelka

Telefon do třídy: 567 570 058

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, ve které jsou integrované děti s lehkým zdravotním postižením a zdravotním omezením. Třída letos začíná již třetí řadu projektu EU s názvem: "BIG", zaměřením třídy se tak spontánně i cíleně stává seznamování s německým jazykem. Díky partnerství s rakouskou MŠ v obci Japons, mají možnost se obě školky vzájemně navštěvovat. Pedagogický tým dvou českým učitelek je 1x týdně posílen o projektovou německy mluvíví externí lektorku M. Hermanovou, která je formou básniček, písniček, her a příběhů učí německému jakyku.

     Třída využívá programů: rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika, seznamování se s cizím jazykem - angličtinou. 

 

 

P5040059
P5040059