Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

 

Uspořádání školy a jednotlivých tříd  

     Ve čtyřech pavilonech mateřské školy je umístěno celkem devět tříd a do těchto tříd je zapsáno celkem 128 dětí. Ve školním roce 2013 - 2014 se zřizuje jedna třída pro děti tělesně, smyslově a duševně zdravé a osm tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Charakteristika tříd:              

PASTELKY 1        Počet dětí ve třídě: 9

Pedagogické vedení: Mgr. Smejkalová Monika - učitelka
                                  Adamová Michaela – asistentka pedagoga 

PASTELKY 2       Počet dětí ve třídě: 15 

Pedagogické vedení: - Bc. Ivana Zelená – vedoucí učitelka
                                     Konvalinová Pavla – učitelka
                                     Chramostová Jana – asistent pedagoga

Telefon do třídy: 567 570 040

Třídy jsou heterogenní, zaměřené na péči o děti se zrakovým postižením a děti se zdravotním znevýhodněním (chronická onemocnění). Nedílnou součástí denního režimu v obou třídách jsou zraková cvičení, preventivní logopedická péče a rozvoj motorických dovedností dětí. Ve třídách se aktivně uplatňují prvky Montessori pedagogiky. Předškolní dětí nemusí po obědě odpočívat na lůžku, místo odpočinku jsou jim nabízeny činnosti v rámci přípravy na povinnou školní docházku. Mladší děti odpočívají na lůžku.


Obě třídy Pastelek dále využívají rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika, canisterapie, pohybové hry. 

 

BERUŠKY        Počet dětí ve třídě: 11

Pedagogické vedení: Pavel Valenta - učitel

                                Bc. Jana Kisiová - učitelka

                                Václava Zachariášová - asistent pedagoga

ŽABIČKY          Počet dětí ve třídě: 9

Pedagogické vedení:  Mgr. Lucie Völklová – vedoucí učitelka 

                                   Blanka Kutějová – asistent pedagoga                                 

                                    Jan Mráz - asistent pedagoga    

Telefon do třídy: 567 213 478

Jedná se o třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve třídách jsou integrovány děti s narušenou komunikační schopností, poruchami chování, autismem, tělesným a kombinovaným postižením. Práce probíhá skupinově i individuálně pod vedením učitelek s pomocí asistentů pedagoga. Dětí využívají různé terapie - hydroterapii, fyzioterapii, trampoterapii, míčkování, snoezelen, logopedii, saunování i zrakovou a sluchovou terapii. V těchto třídách je obzvláště důležitá úzká spolupráce s rodiči.

                       

SLUNÍČKA       Počet dětí ve třídě: 18

Pedagogické vedení: Bc. Melicharová Edita –  učitelka
                                   Mgr. Kabelková Ilona – učitelka
                                   Štrofová Lenka - asistent pedagoga

Telefon do třídy: 567 570 050

 

RYBIČKY         Počet dětí ve třídě: 16

Pedagogické vedení: Holubová Alena – učitelka   
                                   Ing. Picková Hana – asistent pedagoga
 

HVĚZDIČKY     Počet dětí ve třídě: 13

Pedagogické vedení: Brodská Nikola, Dis. - učitelka
                                   Mgr. Kutějová Adéla – učitelka
                                   Petráková Blanka – asistent pedagoga

Telefon do třídy: 567 570 059

Jedná se speciální třídy pro děti s více vadami. Navštěvují ji děti zejména s řečovým handicapem, ale máme zde i děti zrakově, sluchově, tělesně, mentálně postižené, děti s PAS, s poruchami chování anebo s kombinacemi vad.

Při vzdělávacích činnostech s dětmi se zaměřujeme prostřednictvím skupinové logopedické péče a individuální logopedické péče na zmírnění nebo odstranění narušených komunikačních schopností dětí, nápravu jazykových a řečových poruch, kognitivních poruch a poruch komunikace. Při nich využíváme mnoho didaktických, logopedických a jiných pomůcek. Logopedickou intervenci kombinujeme s různými metodami, mimo jiné i s grafomotorikou.

Třídy dále využívají různé alternativní programy, např. herní terapii, arteterapii, trampoterapii, hydroterapii, saunování, snoezelen, keramiku, apod.
Důraz klademe i na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí první třídy ZŠ.

 

                

MEDVÍDCI        Počet dětí ve třídě: 10

Pedagogické vedení: Bc. Vendula Boučková - učitelka

                               Bohdana Berková - asistent pedagoga

Telefon do třídy: 567 570 058

     Tato speciální třída má vzhledem ke svému zaměření nízký počet dětí. Jsou v ní zařazeny  dětí především s poruchami autistického spektra. Odborné vedení zajišťuje třídní učitelka – speciální pedagog, který úzce spolupracuje s odborníky z SPC a s terapeuty. V této třídě jsou děti, u kterých je nutno respektovat specifické individuální potřeby. Následné odpolední činnosti probíhají integrací ve třídě Kuřátek. Třída využívá alternativních programů: rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika., hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika.   

 

KUŘÁTKA       Počet dětí ve třídě: 27

Pedagogické vedení: Drahoslava Břízová - vedoucí učitelka

                                Bc. Jana Straková - učitelka

Telefon do třídy: 567 570 058

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, ve které jsou integrované děti s lehkým zdravotním postižením a zdravotním omezením. Třída letos začíná již třetí řadu projektu EU s názvem:“BIG“, zaměřením třídy se tak spontánně i cíleně stává seznamování s německým jazykem. Díky partnerství s rakouskou  MŠ v obci Japons, mají možnost se obě školky vzájemně navštěvovat.  Pedagogický tým dvou českých učitelek je 1x týdně posílen o projektovou německy mluvící externí lektorku M. Hermanovou, která je formou  básniček, písniček, her a příběhů učí německému jazyku.


Třída využívá programů: rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika, seznamování se s cizím jazykem - angličtinou.