Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Tyfloped

Mgr.Iveta Bučková - tyfloped, 
tel.: 567 570 049

Mezi standardní činnosti speciálního pedagoga SPC patří:

 • Vyhledávání dětí, žáků se zdravotním postižením.
 • Speciálně pedagogická diagnostika dítěte, žáka
 • Tvorba plánu péče o dítě, žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení).
 • Přímá práce s dítětem, žákem (individuální a skupinová).
 • Včasná intervence.
 • Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.
 • Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).
 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).
 • Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.
 • Zapůjčování odborné literatury.
 • Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků.
 • Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.
 • Pomoc při integraci dětí a žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních a středních škol, instruktáž a úprava prostředí.
 • Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje dětí a žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních a pracovních, tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením, ale na celou jeho rodinu).
 • Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení.
 • Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné péče.
 • Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů.
 • Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb dětí a žáků.

Specifika tyflopeda:

Rodina

 • seznámení s metodikou práce s dětmi, žáky se zrakovým a kombinovaným postižením
 • podpora a pomoc při výchově dítěte, stimulaci jeho vývoje
 • informace o specifických otázkách výchovy
 • program Portage
 • výcvik specifických dovedností:
  • zraková stimulace u dětí se zbytky zraku
  • výuka písma pro nevidomé
  • výuka prostorové orientace, chůze s dlouhou holí (POSPZP)
  • výuka na osobním počítači pro nevidomé
 • zabezpečení úzké spolupráce s oční lékařkou a pleoptickou sestrou
 • zprostředkování kontaktů s odborníky
 • pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a možnost zapůjčení
 • pomoc při výběru vhodných hraček
 • zajištění rehabilitační péče
 • zapůjčení odborné literatury

Škola

 • metodická pomoc při začlenění zdravotně postiženého dítěte, žáka:
  • doporučení k integraci
  • doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
  • doporučení kompenzačních pomůcek
 • pomoc při zpracování individuálních plánů, speciálně pedagogických plánů
 • informace o legislativě týkající se zdravotně postižených dětí
 • hospitace u zkušených pedagogů - náslech v hodině
 • zajištění kontrolních vyšetření - lékařské i psychologické
 • pomoc při výrobě knih na Braillské tiskárně, termokopírovacím stroji
 • zapůjčení odborné literatury


Ostatní

 • depistáž
 • semináře pro pedagogy, rodiče i širokou veřejnost
 • evidence klientů
 • spolupráce s ostatními odborníky – lékaři, fyzioterapeuty, technickými odborníky
 • pořádání integračních táborů pro handicapované děti