Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

  Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum, příspěvková organizace,

Demlova 28, Jihlava

Demlova 28, 586 01, tel.: 567 570 049, e-mail: smsji@seznam.cz


EVALUACE MŠ květen 2018 - Vyhodnocení ankety pro rodiče

Rodičům, kteří se aktivně zúčastnili vyplněním ankety, děkujeme za jejich připomínky a náměty. Je to pro nás cenná zpětná vazba o kvalitě naší mateřské školy a výchovně vzdělávací práci učitelek. Děkujeme Vám také za pochvaly a ocenění, která jste psali, potěší nás to a povzbudí v další práci.

Anketu zpět odevzdalo celkem 156 rodičů ze 284 rozdaných.

(Kuřátka a Medvídci 16, Žabičky a Berušky 9, Sluníčka 10, Pastelky 16, Hvězdičky a Rybičky 16, Koťátka 15, Motýlci 16, Sovičky 17, Veverky 15, Broučkové a Čmeldové 29)


Procentuální odpovědi na jednotlivé otázky:

1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?

 98% - velmi rádo,rádo


2. Jste informováni o programu činností dětí?

97% - ano, přiměřeně


3. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek/ů a personálu v MŠ?

44% - převážně ano, 56% - maximálně spokojeni.


4. Jaké činnosti převažují ve třídě Vašeho dítěte?

99% - přiměřeně organizované (dítě má možnost volby)


5. Připomínky k vých. vzd. práci v MŠ v průběhu dne?

Většina (cca 90%) nemá připomínky.

Připomínky: Nedávat dětem tablet, nedávat odměny formou bonbonu, učit více samostatnosti, méně pohádek na projektoru a více reálných věcí.

Odpověď: Tablety jsou pouze ve třídách se spec.vzdělávacími potřebami a na toto také slouží. Také pohádky na projektorech jsou v minimální míře a jsme si vědomy toho, že pohádek mají doma dostatek. Odměny formou bobnonu nejsou přehnané (max 1 gumový medvídek) a dobroty od dětí jsou pouze, když má některé dítě narozeniny. Samostatnost u dětí je u nás prioritou a bylo by pro nás velice těžké zvládat obsluhu u všech dětí v tomto počtu, také učíme děti navzájem si pomáhat.


6. Jste spokojeni s aktivitami ve vaší třídě? (výlety, kulturní akce, plavání, logopedie, angličtina, kickbox,………)

Ano spokojeni, odpovědělo 93% rodičů.

Připomínky od tř.Koťátka - Málo chodí na vycházky, o akci jsou informováni na poslední chvíli, nepřiměřené vzdálenosti výletů (stačí do 35km) a nepřiměřené věku dítěte

Odpověď: Pobyt venku je předškolním zařazen ve výchovně vzdělávacím programu i ve školním řádu a má svůj vymezený čas. Tento pobyt se snažíme dětem dělat různorodý, aby ho netrávily stále na jednom místě. Je však pro děti lepší si pohrát na školní zahradě MŠ nebo na hřišti s průlezkami, kde se učí i koordinaci celého těla, než chodit ve dvojicích na procházky. Ale i procházky zařazujeme, a to především pokud je tráva na zahradě mokrá.

Rodiče jsou informování o akcích dvojí formou – ústně a písemně na nástěnkách nebo dveřích příslušné třídy. Vždy je to s dostatečných předstihem, protože učitelky akce musí plánovat a zajišťovat. Učitelky vyvěšují měsíční rozpis plánovaných akcí, podrobnější informace jsou pak vypsány týden dopředu. Na Vás rodičích je, abyste tyto informace četli. Víme, jak jste vytíženi, a stává se, že není čas si informace číst.

Co se týká neuvážených výletů, letos měli Koťátka výlet na Ptačí hnízdo, který je hodinu jízdy autobusem. Při delších jízdách v autobuse jsou zařazeny častější přestávky na čůrání a proběhnutí a je proto počítáno s delším časem jízdy. Výlety vybíráme, tak aby dětem daly co nejvíce zážitků, vědomostí a jejich rozvoje.Pokud i přesto se vám zdá výlet náročný pro vaše dítě, tak tyto výlety nejsou povinné a můžete využít náhradního programu v jiné třídě.


7. Co dle Vašeho názoru chybí v naší výchovně vzdělávací práci?

85 % rodičů nevidí nedostatky. Zbytek nedokáže posoudit.

Připomínky a odpovědi:

Hvězdičky a Rybičky – chybí jakákoliv fotodokumentaceNapravíme v příštím roce

Stoupy – rozdělit třídy systematicky podle dovedností dětítomu nemůžeme zcela vyhovět, protože nejsou kriteria, podle kterých bychom dovednosti ohodnotili. Na Stoupách jsou i tak děti rozděleny na mladší třídu (3-4 roky) a starší (5-6), proto si myslíme, že toto rozdělení zajišťuje určitým způsobem jejich vyrovnanost v dovednostech i rozumovém vývoji.

- zařadit tabulky „Logicko“, hodně děti naučí někde ve třídách jsou, ale vybavení tříd není všude stejné a je třeba financí na kvalitní dovybavení

Kuřátka – „Jste jedna z mála institucí, kde nechybí zdravý rozum. Díky“

Motýlci – dbát na větší přípravu předškoláků na vstup do ZŠ předškoláci mají v dopoledních hodinách ztížené některé úkoly a pracovní činnosti, které je připravují na vstup do ZŠ. Po obědě místo odpočinku pracují na grafomotorických listech a úkolech z matematické a předčtenářské gramotnosti. Děti, které chodí po obědě, dostávají tyto práce s sebou domů. Ve třídě si tyto práce zakládají do složek a je možné do nich nahlédnout.

Sovičky – Otevřenost a upřímnost.toto nemůžeme komentovat, protože je to subjektivní pocit rodiče

Koťátka – větší a pravidelná informovanost o dětechpracujeme na zlepšení a úpravách pro příští rok a budeme vás o tom informovat na třídní schůzce


8. Jaké další akce navrhujete?

Lyžařský kursano, toto absolvují pouze 2 třídy z celé mateřské školy, není možné to nařídit ve všech třídách z důvodu různosti složení tříd a zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, toto si zvažují třídní učitelky samy.

Výlet vlakemvětšina tříd podniká na konci školního roku

Odpoledne s rodiči nebo víkend s rodičityto aktivity jsou zařazovány během roku, ale také jsou nad pracovní rámec pedagogů, neplacené a dobrovolné, záleží pouze na učitelce.

Školka v příroděi tato akce je podmíněna skladbou třídy a náročností akce, stejně jako v případě lyžařského kurzu je to na zvážení učitelek ve třídě.

Častěji trampolína a chachaboxNa trampolínu i chachabox je u nás ve školce udělaný harmonogram, protože je nás 15 tříd a také SPC, které využívá trampolíny jako terapie a pomoc dětem se špatným soustředěním.Není tedy možné jít na tyto aktivity častěji.

Využít i jiných kulturních akcí „Balónková Evička“ a „Mobilní planetárium“děkujeme za nové návrhy, pokusíme se je v příštím roce zařadit.

Plavání nejen pro předškolákyPlavání je dáno především samostatností dítěte, protože chodíme ve skupině až 17 dětí. A také výškou, protože minimální hloubka bazénu je 90cm a dítě musí ve vodě dosáhnout na dno a přitom mít hlavu nad vodou.

„Zdravé vaření“- děti se podílejí na přípravě zdravých svačin – Nejsme proti, ale z časových a hygienických důvodů je to náročné.

Odpověď: Budeme se snažit s Vámi rodiči více aktivně spolupracovat a více Vás do aktivit školky zapojovat.


9. Je Vaše dítě (s ohledem k jeho věkovým a individuálním schopnostem) v MŠ vedeno k samostatnosti?

98% rodičů odpovědělo, že ANO dobře


10. Spokojenost s prostředím MŠ vzhledem k jeho podnětnosti. 84% rodičů je spokojeno a další neví, nedokážou posoudit

Návrhy a připomínky rodičů:

Hvězdičky a Rybičky – Vylepšení zadního hřiště, lepší místnost na šatní skříňky.

Sluníčka – Malé šatní skříňky a šatna daleko od třídy, označit regály na hračky

Stoupy – jednotná informační tabule na dveřích hlavního vstupu.

Mašinka – Malý výběr a počet hraček na dítě.

Pochvala od rodičů „Školka je vždy krásně a vkusně vyzdobena“


11. Zda a jak konkrétně byste se chtěli podílet na dění v MŠ, akcích apod.:

74% rodičů by se ráda podílela a to např. účastí na výletech, jako doprovod. Také pomocí při přípravách akcí pro MŠ i sportovních aktivitách mimo MŠ. Někteří rodiče nabídli i finanční pomoc, tvorbu informačních listů a pomůcek. Jeden rodič by uvítal možnost osobního sledování výuky nebo pozorování dětí formou fotodokumentace.


12. Jak jste spokojeni se stravováním dítěte v MŠ:

64% je spokojeno celkově se skladbou jídelníčku, množstvím ovoce a zeleniny i velikostí porcí

45% je částečně spokojeno a zbylé1% je nespokojeno nebo má připomínky a návrhy jak stravování obohatit či vylepšit.


Návrhy a připomínky:

Všechny návrhy byly předány vedoucí školní kuchyně v MŠ.

Školní jídelna při MŠ a SPC Demlova 28 vaří stravu pro 232 dětí. Je samozřejmostí, že ne každému vyhovují všechna připravovaná a podávaná jídla. Vaří se dle zákonných norem, doporučení a plnění spotřebního koše. Sleduje se spotřeba ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků, ryb, brambor, cukru, tuku a luštěnin.


Více namazané svačinky – norma je v naší MŠ 11 g na porci. Pokud se taková porce obsahující tukovou složku namaže na pečivo, část tuku se vsákne. Např. na namazaných, zabalených porcích chleba vypadá porce běžně nedostatečná. Běžná porce dle standardů stravování pro MŠ je i 8g.


Skladba jídel nevyhovující, zhoršení oproti minulému roku, jídla jsou nezdravá – Dle vyjádření kontrolního orgánu KHS Jihlava byl předložený měsíční jídelníček velmi dobře postaven a bez závad. Pokud jsou k jednotlivým jídlům připomínky nebo námitky, obraťte se prosím přímo na vedoucí školní jídelny, aby měla zpětnou vazbu konkrétní a v reálném čase.


Dávat neslazený čaj, méně kakaa, granka, nedávat Nutelu, sladké cereálie – Čaj je slazen v MŠ Demlova 28 v poměru 40l : 350g cukru – toto je minimální dávka pro „pitelnost“ pro většinu dětí. Pokud dítě dle rozhodnutí a na doporučení rodičů nemá jíst cukr vůbec, musí si rodič zajistit lékařskou zprávu s tímto vyjádřením a poté může dítěti zajistit stravu vlastní.


Velikost porcí u předškoláků – v MŠ jsou dvě kategorie strávníků – do 6 let a 7-10 let (zařazeni dle dovršení věku v daném školním roce). Děti v kategorii 7-10 let mají navýšen finanční limit na potraviny pouze na oběd o 2 Kč, tomu odpovídá i velikost porce. Není pravda, že si jakékoli dítě nemůže přidat. Otázkou však je konkrétní situace (nemůžeme např. zajistit trojnásobnou porci pro „jedlíka“ na úkor jiného dítěte). Konkrétní připomínky o nedostatečném množství jídla prosím nahlásit vedoucí školní jídelny. Snažíme se zajistit vždy dostatek jídla na každé výdejní místo.


Pokrmy lépe dochucovat – naše školní jídelna nepoužívá žádné polotovary typu instantních polévek, omáček, glutamátových dochucovadel ani pálivá koření jako je pepř nebo pálivá paprika. Vaří se lehce, z čerstvých surovin, s použitím soli, kmínu, papriky, divokého koření a bylinek, octa či cukru. Pokud není jídlo výrazně dochuceno (dosoleno), není to úmyslem, bývá to nedopatřením …. stále máme na paměti, že se vaří pro malé děti.


Méně luštěnin, více omáček – luštěniny jsou součástí zákonné normy plnění spotřebního koše – méně nelze.


Není zdravé jíst sladké obědy – dle doporučení se zařazují sladká jídla maximálně 2x do měsíce. Pokud vezmeme v úvahu, že se vaří skutečně pro děti MŠ, jsou tato sladká jídla dětmi velmi dobře hodnocena. V případě zájmu lze zorganizovat anketu s dotazem, zda mají rodiče zájem o sladká jídla např. 1x měsíčně.

Pochvala pro kuchyň od rodiče: „Vojtíšek si jídlo ve školce chváli, chutná mu více než doma.“