Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Zápis do mateřské školy Demlova 28, Jihlava:

Místo pro podání žádosti:

zápis bude probíhat v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28

9.5. 2017

10.00 – 17.00 hodin

10.5. 2017

14.00 – 16.00 hodin

 Ve stejném termínu proběhne otevřený den v MŠ.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let

při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28 (mimo pracoviště MŠ Na Stoupách 3) pro školní rok 2017/2018 stanovená ředitelkou školy:

1. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2013.

2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami – o přijetí rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (SPC, PPP), popřípadě také registrujícího lékaře s doporučením k zařazení dítěte do třídy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona – bez ohledu na školský obvod, v němž má dítě místo trvalého pobytu.

3. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2013.

4. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti narozené do 28. 2. 2015.

5. Ostatní děti k celodenní docházce.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Na Stoupách 3 pro školní rok 2017/2018 stanovená zřizovatelem:

1)   Děti zaměstnanců zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k celodenní docházce.

Do výše nenaplněných kapacit dětmi zaměstnanců zřizovatele a zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina, budou děti přijímány do mateřských škol dle podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018, stanovených ředitelkami škol.

   

Odevzdání žádosti pro přijetí dítěte do MŠ:

Rodiče si vyplní předem  žádost o přijetí  dítěte do mateřské školy. Žádost o přijetí si rodiče mohou předem vyzvednout v mateřské škole nebo je ke stažení na webových stránkách MŠ v dokumentech ke stažení: www.msdemlova.cz.

 V žádosti do MŠ je zákonný zástupce povinen vyplnit požadovanou délku docházky - celodenní (rodič vyplňuje celodenní docházku, kterou v průběhu roku může využívat, ale nemusí. Způsob docházky nelze během školního roku měnit)

V žádosti rodiče nechají potvrdit lékařem údaj o očkování dítěte (nutné) a vyjádření o zdravotním stavu dítěte.

Prosíme o podání žádosti pouze jedním rodičem (podpis pouze jednoho) – práva druhého rodiče tím nejsou nijak zkrácena. Pokud se na žádost podepíší oba rodiče, musí být rozhodnutí vystaveno každému zvlášť.

Zákonný zástupce musí také předložit doklad o trvalém bydlišti.

U dětí se zdravotním postižením předloží zákonný zástupce psychologickou, lékařskou, popř. speciálně pedagogickou dokumentaci, doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

Je nutné znát rodné číslo dítěte.

Vyplněnou žádost odevzdají rodiče při zápisu.

Ostatní podklady:

V den zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte formuláře týkající se provozu školy – Evidenční list do MŠ, Přihlášku do školní jídelny, Plnou moc k předávání a odvádění dítěte a Potvrzení o zavedení souhlasu k inkasu, v případě zdravotního postižení dítěte ještě Žádost o skupinovou integraci a Žádost o poskytnutí poradenských služeb SPC.

Takto vyplněné formuláře odevzdá zákonný zástupce v případě přijetí dítěte do MŠ do 24.5.2017.

Nahlédnutí do spisu:

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) na naši školu MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově školy (ředitelna MŠ a SPC Demlova 28) 12.5.2017 od 9.00 do 10.00 hod.

Vyzvednutí rozhodnutí:

Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, která se nesčítají. Ředitelka školy má právo si ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou oznámeny zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (číslo bude přiděleno při zápisu) s výsledkem řízení na veřejně přístupném místě ve škole (hlavní vchod do MŠ Demlova 28) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán původní rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu.

Rozhodnutí budou oznámená a rodič si je vyzvedne osobně v MŠ:   15.5.2017

Prosíme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí v MŠ (v zájmu urychlení správního řízení)

 

Odvolání:

Odvolací lhůta: 15 dnů

Podání odvolání

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení.

 Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy.

Odvolání musí být odůvodněné.

Ředitel mateřské školy přijme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody odvolání. Spis přijímacího řízení postoupí do 30 dnů příslušnému krajskému úřadu jako odvolacímu orgánu. Na základě těchto náležitostí příslušný krajský úřad přezkoumá odvolání zákonného zástupce a do 30 – ti dnů vydá rozhodnutí.

Žádáme rodiče, aby odvolání předávali pouze do rukou ředitelky školy PhDr. Ljubici Váchové Novákové nebo do rukou zástupkyně školy Mgr. Jany Rittichové. Za odvolání předaná jiným pracovníkům školy neručíme.

Seznam vyplněných podkladů požadovaných k odevzdání v den zápisu:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Seznam vyplněných podkladů požadovaných k odevzdání nejpozději do 24.5. 2017:

 1. Evidenční list pro dítě v mateřské škole

 2. Plná moc k předávání a odvádění dítěte

 3. Přihláška ke stravování

4. Potvrzení o zavedení souhlasu k inkasu – platby za stravné a školné

 5. Posudek o zdravotní způsobilosti k saunování a rehabilitaci v MŠ a SPC