Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Zápis do mateřských škol MŠ a SPC Jihlava

Důležité termíny:

Termín zápisu: 2. května 2023: 10.00 – 16.00 hodin a 3. května 2023: 14.00 – 16.00 hodin na ředitelství MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28

Oznámení rozhodnutí: 10. května 2023Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§183 zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn. že zákonní zástupci si je nebudou osobně vyzvedávat v MŠ ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Termín pro osobní vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí dítěte: 10.5.2023 od 9.00 do 14.00 hod v ředitelně MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28

Termín odevzdání vyplněných formulářů k přijetí dítěte do MŠ nejpozději do 25.5. 2023 u paní Věry Majerové, ekonomický úsek, MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28. Formuláře naleznete ZDE

V případě nejasností můžete kontaktovat zástupkyni ředitelky Mgr. Jana Rittichová na tel. čísle 703 167 540 (ve všední dny od 10.00 do 12.00 hod).

Místo a termín pro podání žádosti:

Zápis bude probíhat v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28, Jihlava.

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu ve dnech:

2. května 2023: 10.00 – 16.00 hodin

3. května 2023: 14.00 – 16.00 hodin

Vydávání formulářů žádosti:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ je ke stažení na webových stránkách ZDE

Ve výjimečných případech, je možné osobní předání formulářů v mateřské škole (po tel. domluvě se zástupkyní školy).

Odevzdání žádosti o přijetí dítěte do MŠ:

Do MŠ v den zápisu přineste:

 1. řádně vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře o očkování dítěte a jeho zdravotním stavu – nechat potvrdit v žádosti u praktického lékaře (nutné) ke stažení ZDE

 2. originál rodného listu,

 3. občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, kopii dokladu o pobytu v ČR (cizinci),

U dětí se zdravotním postižením – v případě přijímání do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře (popř. mít doporučení v přihlášce).

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let
 • dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok
 • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijímání dětí:

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ a SPC Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28 pro školní rok 2023/2024 stanovená ředitelkou školy:

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2020.
 2. Děti bez trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 8. 2020.
 3. Děti podle věku - k celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31. 1. 2021.
 4. Děti podle věku - k celodenní docházce budou přijímány děti bez trvalého pobytu ve školském obvodu Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvkové organizace narozené do 31.1. 2021.
 5. Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1. až 4.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka/ředitel ve výjimečném případě tíživou sociální situaci prokazatelně dokladovanou např. orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Naše spádové školské obvody:

Do našich spádových MŠ budou dle kritérií přednostně přijímány děti (podle věku sestupně) s místem trvalého pobytu v těchto školských obvodech (ulicích):

Dělnická, Demlova, Družstevní, Gorkého, Havlíčkova od nám. Svobody k Okružní, Helenínská, Chelčického, Chodská, Lesní 2945/3 a 2946/5, Na Člunku, Na Dolech, Na Kalvárii, Na Samotě, Na Stoupách, Nad Řekou, náměstí Svobody, Okružní, Purkyňova, Rokycanova, Srázná, Stará cesta, Stavbařů, U Břízek, Úvoz.

Děti z jiných školských obvodů budou přednostně přijímány do svých spádových MŠ.

Naše mateřské školy (odloučená pracoviště)

Mateřská škola Demlova 28, Mateřská škola Demlova 34a (Mašinka), Mateřská škola Na Stoupách 3 (Pohádka), Mateřská škola Na Dolech 111 (Bystrouška), Mateřská škola Rantířovská

V letošním školním roce bohužel nebude probíhat zápis do MŠ Na Dolech 111 (Bystrouška) a do MŠ Rantířovská. Jedná se o odloučená pracoviště MŠ pro děti zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava a zaměstnanců Sociálního centra Kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava.

Nahlédnutí do spisu:

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) na naši školu MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově školy (ředitelna MŠ a SPC Demlova 28 po tel. domluvě) 5.5.2023 od 8.00 do 9.00 hod.

Vyzvednutí rozhodnutí:

Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, která se nesčítají. Ředitelka školy má právo si ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem ((číslo bude přiděleno při zápisu) s výsledkem řízení na veřejně přístupném místě ve škole (hlavní vchod do MŠ Demlova 28) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (zákonní zástupci si je nebudou osobně vyzvedávat v MŠ).

V případě nepřijetí dítěte do MŠ žádáme zákonné zástupce, aby rozhodnutí vyzvedli osobně v MŠ dne 10.5.2023 od 9.00 do 14.00 hod v ředitelně školy.

V případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán původní rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu.

Rozhodnutí budou oznámená: 10.5.2023

Odvolání

Po přijetí do MŠ

 

Přidáno 2. 4. 2023, autor: Eva Libánská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru