Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Homepage - Mateřská škola Demlova Jihlava Kontakty - Mateřská škola Demlova - Jihlava

Představení mateřské školy

Kdo jsme?

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28. Jde o právní subjekt, jehož zřizovatelem je Statutární město Jihlava.

                      

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace poskytuje péči dětem zdravým a dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra.

Mateřská škola má kapacitu 128 dětí. Zajišťuje celoroční a celodenní provoz. V období letních prázdnin je zajištěna péče zřizovatelem v předem stanovených mateřských školách. Každý den jsme pro Vás od 6.00 - 16.00 hodin.

Vnitřní uspořádání je rozděleno na dva úseky. Provozně – ekonomický a úsek výchovně – vzdělávací, který zahrnuje mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum. Prostředí školy je bezbariérové.

Je zde zajištěna úzká spolupráce mateřské školy se  speciálně pedagogickým centrem. V pavilonu SPC jsou dvě pracovny vyhrazeny psychologům, šest speciálním pedagogům, dále je zde ICT koutek s interaktivní tabulí, multifunkční pracovna s trampolínou, rehabilitačním bazénem s míčky, posilovacími stroji, místnost pro zrakovou stimulaci a multisenzorická místnost – snoezelen.

Ve čtyřech pavilonech mateřské školy je umístěno celkem devět tříd. Ve školním roce 2012-2013 to je jedna třída pro děti tělesně, smyslově a duševně zdravé a osm tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od března 2009 byl na naší škole zahájen projekt „Evropské trendy ve vzdělávání“, jehož součástí bylo zřízení a špičkové vybavení pracoven pro hydroterapii, pro zrakovou terapii pomocí ICT, pro logopedii pomocí ICT, pro arteterapii a pracovny pro rozšíření využívání ICT.  

Kde nás najdete? (mapa polohy)

Naši mateřskou školu najdete na největším sídlišti v Jihlavě. Nachází se v klasické panelové zástavbě 70. let, ale její umístění mimo hlavní komunikaci zajišťuje poměrně klidné prostředí, dostupné parkoviště pro rodiče imobilních dětí, rovněž bezproblémový přístup do našich budov z hlediska dosahu městské hromadné dopravy a rozsáhlou zahradu, která vytváří příjemný pocit „zeleného zákoutí." V sousedství je základní škola speciální a základní škola, kam mohou naše děti přecházet a my máme možnost s nimi úzce spolupracovat a spolupodílet se na jejich úspěšné budoucí adaptaci, integraci a celkovém rozvoji.

Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením

U dětí s tělesným postižením:

 • zajišťujeme osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu
 • je zabezpečena možnost pohybu dítěte ve všech prostorách školy
 • jsou vytvořeny podmínky pro tělovýchovné aktivity v rámci jeho postižení
 • jsou využívány kompenzační pomůcky (technické a didaktické)
 • počet dětí ve třídě je snížen

U dětí se zrakovým postižením:

 • zajišťujeme osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu
 • dodržujeme předepsanou zrakovou hygienu
 • zajišťujeme a využíváme vhodné kompenzační ( technické, zvláště optické a didaktické) pomůcky a hračky
 • vytváříme bezbariérové prostředí
 • nabízíme alternativní aktivity
 • je zajištěna přítomnost asistenta  - podle míry a stupně postižení
 • počet dětí ve třídě je snížen

U dětí se sluchovým postižením:

 • zajišťujeme osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte
 • dodržujeme sluchovou hygienu
 • zajišťujeme a využíváme vhodné kompenzační ( technické a didaktické) pomůcky
 • vzdělávání dítěte  probíhá ve vhodném komunikačním systému ( např. VOKS)

U dětí s mentální retardací:

 • zajišťujeme osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení
 • zajišťujeme a využíváme vhodné kompenzační ( technické a didaktické) pomůcky
 • je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga
 • počet dětí ve třídě je snížen

U dětí s poruchami pozornosti a vnímání:

 • osvojení specifických funkcí dle doporučení psychologa ze speciálně pedagogického centra
 • správný přístup a vhodné uspořádání tříd, snížený počet dětí, klidné klima třídy
 • zajištěn individuální přístup – s pomocí speciálních pedagogů SPC
 • speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti – dle doporučení speciálních pedagogů SPC
 • úzká spolupráce pedagogů s pracovníky SPC a s rodinou

U dětí s poruchami řeči:

 • zajišťujeme kvalitní pravidelnou logopedickou péči
 • využíváme speciální didaktické i technické pomůcky
 • intenzivní spolupráce s rodiči

U dětí se souběžným postižením více vadami a u dětí s poruchami autistického spektra:

 • zajišťujeme osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu
 • pro dítě vytváříme klidné a podnětné prostředí
 • je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga
 • zajišťujeme a využíváme vhodné kompenzační ( technické a didaktické) pomůcky
 • počet dětí je ve třídě je snížen

Doplňující programy, aktivity a akce

Keramika, práce s keramickou hlínou

Probíhá dvakrát měsíčně, jako odpolední činnosti, pod vedením Drahoslavy Břízové a Blanky Kutějové. Jako součást arteterapie je práce s hlínou určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení psychologa. Výrobky dětí vypalujeme ve vlastní keramické peci. Hotová díla si děti odnášejí domů, popřípadě slouží jako výzdoba mateřské školy. Dvakrát ročně zasíláme keramiku na prodejní výstavu do Baumaxu.

Seznamování se základy cizího jazyka – angličtina

Přihlášené děti se seznamují s anglickým jazykem vždy jedenkrát týdně, výuku vede v současné době paní Havlíčková.

Speciální cvičení a terapie

Provádějí pracovníci speciálně pedagogického centra a terapeuti probíhajícího projektu během dne s handicapovanými  dětmi individuálně i skupinově.

Pracovní skupinky

Pro rodiče, pedagogy a  děti s poruchami autistického spektra pod vedením krajského  koordinátora pro autismus Mgr. Ilony Dohnalové.

Hudebně – taneční kroužek

Pro zájemce z řad dětí s nižší potřebou spánku, jedenkrát týdně pod vedením Edity Melicharové a Sylvie Molnárové.

Předplavecký výcvik

Jedenkrát ročně deset lekcí v bazénu ZŠ Demlova

Rozloučení se školáky

Společná akce dětí ve třídách na konci školního roku, rituální pasování dětí, které odchází do základní školy – šerpou.

Doprovodné akce jako divadelní představení, hostina, diskotéka apod. Jako hosté jsou zváni rodiče a prarodiče dětí.

Časopis „Klokánek“

Čtvrtletník pro děti a rodiče. Na jeho vydávání se podílí průběžně celý kolektiv pedagogických pracovníků.

Vánoční soutěž

„O nejkrásnější vánoční stromeček“ - ve spolupráci s magistrátem města Jihlavy.

Karnevalové dny

V období masopustních svátků, v rámci oslav Dne dětí a při dalších příležitostech.

Den otevřených dveří

Pro rodiče, děti, pedagogy i veřejnost, jako součást zápisu dětí do mateřské školy.

Poradní den a cena „Integráček“

Tradiční každoroční vzdělávací akce, kterou pořádá škola pro pedagogy, rodiče dětí s handicapem, pro laickou i odbornou veřejnost. O tato setkání je mimořádný zájem, probíhá předávání odborných znalostí a zkušeností. Přednášející hosté jsou předními a významnými odborníky ve svém oboru.

V rámci poradního dne jsou již tradičně předávány ceny pro pedagogy, kteří se významně podílí na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v kraji Vysočina. Učitelé mohou být nominováni svými kolegy, ředitelem školy, nebo rodiči. Jedná se o učitele mateřských, základních a středních škol.

Víkendové pobyty dětí a rodičů v přírodě

Pořádáme dvakrát do roka, na jaře a na podzim, na téma dětem blízké, pro rodiny s dětmi zdravými i handicapovanými. Zajišťuje BcA. Marie Hlávková

Návštěvy divadelních představení a výstav

Motivační příprava před představením, reflexe po shlédnutí představení, využití pro učení se uměním, o umění a umění.

Výstavy  lidové tvořivosti k různým svátkům a tradicím, oblast výtvarného umění.

Poznávací výlety a exkurze

Exkurze a návštěvy jednotlivých tříd do ZOO, knihovny, na hlavní nádraží ČD, poznávání historických památek města, návštěvy ZŠ v období před zápisem do ZŠ a další.