Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

O nás

Jsme Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace, která má pracoviště:

  • Demlova 28
  • MŠ Demlova 34a, pod názvem Mašinka
  • MŠ Na Stoupách 3, pod názvem Pohádka
  • MŠ Na Dolech 111, pod názvem Bystrouška
  • MŠ Rantířovská 5908/2a, pod názvem Sluníčko

Mateřská škola disponuje kapacitou pro 447 dětí, které jsou rozděleny do 19 tříd. Prostředí mateřské školy Demlova 28 je bezbariérové a třídy jsou připravené pro zařazení dětí s různými speciálními potřebami. V současném školním roce je to jedna třída běžná a dalších 7 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

V mateřské škole Mašinka, Pohádka, Bystrouška a Sluníčko naleznete běžné třídy, ve kterých integrujeme děti s lehčími hendikepy na základě doporučení Speciálně pedagogického centra. Mateřská škola Mašinka má celkem čtyři třídy. V mateřské škole Pohádka se nacházejí dvě třídy. Zajišťujeme celoroční a celodenní provoz. Mateřská škola Bystrouška a Sluníčko jsou mateřské školy, ve kterých naleznete mimo jiné internátní provoz.

Nezbytnou součástí naší školy je speciálně pedagogické centrum (SPC), které pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. děti s mentálním, tělesným, řečovým, sluchovým a zrakovým postižením, děti se souběžným postižením více vadami a děti s poruchami autistického spektra.

Všechny děti mají rovnocenné postavení, dbáme na rovnost postavení i příležitostí. Vytváříme podmínky pro harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Dbáme na respektující výchovné i komunikační postupy a partnerský přístup. Samozřejmostí je u nás kvalitní komplexní pedagogická péče a diagnostika s možností využití alternativních terapií. Rodinu a veřejnost chápeme jako naše partnery.

Na základě posouzení aktuálních potřeb zajišťujeme i souběžné působení dvou pedagogů ve třídě s dětmi od dvou do tří let věku a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Historie vzniku

V roce 1991 se zařízení stalo Mateřskou školou se speciálními třídami Jihlava, Demlova 28, s regionální platností. Ve škole se nacházely dvě třídy pro děti se zrakovým postižením, dvě třídy pro děti s mentálním postižením a tři třídy pro děti zdravé. V tomto roce vzniklo při škole po schválení projektu školy školským úřadem Tyflocentrum. V této organizaci pracoval jeden speciální pedagog, který u těžkých zrakových vad metodicky vedl pedagogy a rodiče. Prováděl výuku prostorové orientace a výuku bodového písma.

V roce 1992 reflektovala škola na vznik speciálně pedagogických center pod MŠMT ČR a založila Speciálně pedagogické centrum pro děti zrakově postižené. Škola se v roce 1996 stala právním subjektem. To velmi přispělo k ekonomickému rozvoji a zvětšila se i její samostatnost. Postupně vyvstala potřeba rodičů dětí s jinými druhy postižení na využitelnost poradny i pro jejich děti. MŠMT ČR vznik dalšího centra nepovolilo, ale podpořilo ekonomičtější variantu rozšíření stávajícího centra.

Modulární mateřská škola Mašinka na ulici Demlova 34a (v sousedství základní školy), byla uvedena do provozu v roce 2010 a navýšila kapacitu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Jihlava o 104 míst. Jedná se o mateřskou školu běžného typu se čtyřmi třídami.

Další připojenou školkou je Mateřská škola Pohádka, Na Stoupách 3.

V září 2019 jsme slavnostně otevřeli novou Mateřskou školu Bystrouška, Na Dolech 111, která je vybudována Statutárním městem Jihlava v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu, a navýšila tak kapacitu pro předškolní děti v Jihlavě o 100 míst ve 4 třídách.

V září 2023 se otevřeli dveře v jednotřídní Mateřské škole Sluníčko, Rantířovská 5908/2a, která se nachází v prostorách Sociálního centra Kraje Vysočina. Mateřská škola Sluníčko je určena primárně pro děti zaměstnanců Nemocnice Jihlava a Sociálního centra a zaměřuje se na úzkou spolupráci s dospělými klienty těchto organizací.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru