Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Individuální předškolní vzdělávání

INFORMACE PRO RODIČE -  INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Kontakt: Mgr. Hana Vařejková - 605 845 049

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání předškolního dítěte se doručuje ředitelce mateřské školy. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy ZDE

Oznámení je možné doručit společně s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání u zápisu, nejpozději však tři měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte (do konce května 2023).

(Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Informace o ověření očekávaných výstupů

Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte.

Termín ověření: od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku (listopad, prosinec)

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Průběh a forma ověřování očekávaných výstupů

 • Rozhovor pověřeného pedagoga se zákonným zástupcem a dítětem (s  využitím „Portfolia vzdělávání dítěte, pokud je vytvořeno).
 • Pozorování dítěte při hře s vrstevníky v mateřské škole.

Zákonným zástupcům, kteří vzdělávají své dítě individuálně, doporučujeme, aby si založili portfolio, jak s dítětem doma pracují.

Portfolio může obsahovat například: Kresby dítěte, pracovní listy, fotografie aktivit a výrobků dítěte, seznam literatury, s kterou doma pracují, seznam říkadel a písniček, které dítě zná, fotografie z akcí (návštěva divadla, výlety).

Ředitelka školy při zjištění nedostatků může rodičům doporučit další podporu (např. návštěvu logopeda).

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (co mají děti zvládnout, než půjdou do školy)

 • Koordinovat pohyb (napodobit pohyb, sladit pohyb s rytmem, zpěvem)
 • Rozlišovat tvary, barvy, zvuky
 • Zacházet s nůžkami, modelovací hmotou, papírem, barvou, tužkami
 • Zvládat sebeobsluhu (oblékání, obouvání, zapínání)
 • Mít povědomí o lidském těle (rozlišovat co prospívá a škodí zdraví)
 • Pojmenovat věci (vyjadřovat se samostatně, ve větách, vést rozhovor)
 • Reprodukovati říkanky, písničky, pohádky, popisovat situace
 • Rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech
 • Poznávat některá písmena a čísla (poznat napsané své jméno)
 • Soustředit se na činnost a udržet pozornost
 • Postupovat podle pokynů
 • Chápat základních matematické pojmy (porovnávat, třídit, chápat číselnou řadu 1 až 10, poznat více, méně, stejně….)
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, pod, za...)
 • Chápat časové pojmy (dnes, včera, ráno, rok, roční období…)
 • Uplatnit fantazii a představivost v činnostech (konstruktivní stavebnice, výtvarné a pracovní činnosti)
 • Zvládat návyky společenského chování (pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se)
 • Navazovat kontakt s dospělým, vzájemnou spolupráci
 • Začlenit se mezi vrstevníky (domluvit se na společném řešení, dodržet pravidla)
 • Šetrně zacházet s hračkami a pomůckami
 • Mít povědomí o místě, kde dítě žije, o životním prostřední, o přírodě a světě lidí.

Doporučená literatura pro rodiče:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Školní vzdělávací program (k nahlédnutí v MŠ)

Literatura pro předškolní děti

MAXI kniha pro předškoláky: Iva Nováková, PIEROT, 2016

Malá škola pro předškoláky – Počítání do deseti: Iva Nováková, PIEROT, 2016

Mezi námi předškoláky, pro děti od 5 do 7 let: Jiřina Bednářová, EDIKA

Co má umět předškolák: Martina Drijverová, Marie Tichá, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 2015

Encyklopedie předškoláka – Všechno, co musím vědět, než půjdu do školy, SVOJTKA&CO, 2013

Grafomotorická cvičení pro předškoláky:Lenka Košková, EDIKA, 2017

Velká kniha předškoláka – jak připravit dítě k zápisu do školy: Jiří Nevěčný, RUBICO, 2010

Hádanky pro předškoláky od 5- 6 let, SVOJTKA, 2006

Neobyčejný rok předškoláka: Markéta Mlčochová, PORTÁL, 2012

Předškoláci ve školce: Kateřina Laubertová,  Martina Miosgová, PORTÁL, 2009

Dovádivé básničky pro kluky a holčičky: Romana Suchá, PORTÁL, 2010

Malovaný svět – Básničky pro děti: Jiří Žáček, GRADA, 2016

Nejmilejší české říkanky, písničky a hádanky FRAGMENT, 2017

Přidáno 3. 5. 2021, autor: Hana Vařejková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru