Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Zápis

Zápis do Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28, Jihlava pro rok 2022/2023:

Důležité termíny: 

Termín zápisu: 9. května 2022 10.00 – 17.00 hodin a 10.května 2022 14.00 – 16.00 hodin

Oznámení rozhodnutí: 13. května 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§183 zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn. že zákonní zástupci si je nebudou osobně vyzvedávat v MŠ ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

V případě nepřijetí dítěte do MŠ žádáme zákonné zástupce, aby rozhodnutí vyzvedli osobně v MŠ dne 13.5.2022 od 8.00 do 14.00 hod v ředitelně školy.

Termín odevzdání vyplněných formulářů k přijetí dítěte do MŠ nejpozději do 25. května 2022 u paní Věry Majerové, ekonomický úsek, MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28

Místo a termín pro podání žádosti:

Zápis bude probíhat v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28, Jihlava.

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu ve dnech: 9. května 2022 10.00 – 17.00 hodin a 10.května 2022 14.00 – 16.00 hodin

Naše spádové školské obvody:

Do našich spádových MŠ budou dle kritérií přednostně přijímány děti (podle věku sestupně) s místem trvalého pobytu v těchto školských obvodech (ulicích):

Dělnická, Demlova, Družstevní, Gorkého, Havlíčkova od nám. Svobody k Okružní, Helenínská, Chelčického, Chodská, Lesní 2945/3 a 2946/5, Na Člunku, Na Dolech, Na Kalvárii, Na Samotě, Na Stoupách, Nad Řekou, náměstí Svobody, Okružní, Purkyňova, Rokycanova, Srázná, Stará cesta, Stavbařů, U Břízek, Úvoz.

Děti z jiných školských obvodů budou přednostně přijímány do svých spádových MŠ.

Naše mateřské školy (odloučená pracoviště)

Mateřská škola Demlova 28

Mateřská škola Demlova 34a (Mašinka)

Mateřská škola Na Stoupách 3 (Pohádka)

Mateřská škola Na Dolech 111 (Bystrouška)

V letošním školním roce bohužel nebude probíhat zápis do MŠ Na Dolech 111 (Bystrouška).

Vydávání formulářů žádosti:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ je ke stažení na webových stránkách MŠ v sekci zápis (níže).

Ve výjimečných případech, je možné osobní předání formulářů v mateřské škole (po tel. domluvě se zástupkyní školy Mgr. Janou Rittichovou).

Odevzdání žádosti o přijetí dítěte do MŠ:

Do MŠ v den zápisu přineste:

  1. řádně vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře o očkování dítěte a jeho zdravotním stavu – nechat potvrdit v žádosti u praktického lékaře (nutné), ZDE
  2. originál rodného listu,
  3. občanský průkaz (doklad) k doložení trvalého pobytu, kopii dokladu o pobytu v ČR (cizinci),

U dětí se zdravotním postižením – v případě přijímání do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře (popř. mít doporučení v přihlášce).

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Kritéria pro přijetí dětí ZDE

Vyzvednutí rozhodnutí:

Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, která se nesčítají. Ředitelka školy má právo si ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem ((číslo bude přiděleno při zápisu) s výsledkem řízení na veřejně přístupném místě ve škole (hlavní vchod do MŠ Demlova 28) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (zákonní zástupci si je nebudou osobně vyzvedávat v MŠ).

V případě nepřijetí dítěte do MŠ žádáme zákonné zástupce, aby rozhodnutí vyzvedli osobně v MŠ dne 13.5.2022 od 8.00 do 14.00 hod v ředitelně školy.

V případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán původní rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu.

Rozhodnutí budou oznámená: 13.5.2022

Dotazy:

V případě nejasností můžete kontaktovat zástupkyni školy Mgr. Janu Rittichovou na tel. čísle 703 167 540 (ve všední dny od 10.00 do 12.00 hod).

Nahlédnutí do spisu

Po přijetí do MŠ

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru