Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Zápis

Zápis do Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28, Jihlava pro rok 2020/2021

Místo pro podání žádosti:  Mateřská škola a Speciálně pedagogickém centru Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28, Jihlava.

Termín pro podání žádosti:  2. května 2020 do 16. května 2020

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy navrhuje termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 v době od 2. května do 16. května 2020.  Tento termín bude schválen Radou města Jihlavy dne 16.4.2020. U podání žádosti poštou bude rozhodující datum na razítku pošty.

Další důležité termíny

 • Rozhodnutí budou oznámena: 27. května 2020
 • Po přijetí do MŠ vyplněné formuláře zákonný zástupce zašle datovou schránkou nebo poštou na adresu školy nejpozději do 14.6.2020. Informace ZDE.

V případě nejasností můžete kontaktovat zástupkyni školy Mgr. Janu Rittichovou na tel. čísle +420 703 167 540 (ve všední dny od 10.00 do 12.00 hod).

Podrobně jsou informace rozepsány ZDE.

V letošním školním roce bohužel nebude probíhat zápis do MŠ Na Dolech. Na všechna uvolněná místa budou přijaté dětmi zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. Tato MŠ je zřizovatelem v souladu s § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) určena pro vzdělávání dětí zaměstnanců firmy Bosch Diesel s.r.o. Jihlava do výše 75 míst.

Podávání žádosti

Způsob podání žádosti:

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole, případně dle konkrétní situace osobně do mateřské školy nebo poštou.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Žádosti bude možné odevzdat v zalepené obálce do schránky umístěné v areálu školy (v pracovní dny 8.00 – 13.00).

Do mateřské školy doručte:

 1. řádně vyplněnou žádost ZDE,
 2. potvrzení od lékaře o očkování dítěte a jeho zdravotním stavu – nechat potvrdit v žádosti viz bod 1 (praktičtí lékaři budou žádosti potvrzovat po předchozím tel. objednání), ve výjimečných případech lze postupovat podle opatření MŠMT ČR k zápisu do MŠ 2020-2021
 3. kopii rodného listu,
 4. popřípadě kopii dokladu o pobytu v ČR (cizinci),
 5. potvrzení zaměstnavatele v případě zaměstnance zřizovatele, tj. statutárního města Jihlavy, zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina a zaměstnanců společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava (pouze pokud zákonný zástupce podává žádost do MŠ Na Stoupách 3 a MŠ Na Dolech 111),
 6. výzvu k nahlédnutí do spisu ZDE,
 7. souhlas se zpracováním osobních údajů – nutné ZDE,
 8. souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte (je součástí žádosti viz bod 1),

Hromadné stažení dokumentů ZDE. Ve výjimečných případech, je možné osobní předání formulářů v mateřské škole (pondělí, středa od 8.00 do 10.00 hod).

U dětí se zdravotním postižením – v případě přijímání do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona ("speciální třída") je třeba zároveň s přihláškou dodat kopie doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Vyzvednutí rozhodnutí

Rozhodnutí budou oznámena: 27. května 2020

Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, která se nesčítají. Ředitelka školy má právo si ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou oznámeny zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (zákonným zástupcům bude registrační číslo sděleno e-mailem nebo sms zprávou) s výsledkem řízení na veřejně přístupném místě ve škole (hlavní vchod do MŠ Demlova 28) a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (zákonní zástupci si je nebudou osobně vyzvedávat v MŠ).

V případě nepřijetí dítěte do MŠ budou rozhodnutí zasílána poštou (zákonní zástupci si je nebudou osobně vyzvedávat v MŠ).

V případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán původní rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu.

Další informace:

Po přijetí do mateřské školy

Nahlédnutí do spisu

Kritéria pro přijímání dětí

Odvolání

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru